pray you will have a change of heart

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/23 10:31:22
pray you will have a change of heart
xPMN@܀i8'pW ®PE4&Ih qu|FY$\ :dHZLII:%ϥ|oĄo|Kb [ Z7C^lzoyDFgMnRIwDmӯv3h}3P /| Pȫm]a8 KCFqF2DGpɨ ){nuXU1sky]85ٜ.!6 CkymU/O+5

pray you will have a change of heart
pray you will have a change of heart

pray you will have a change of heart
祈求你能洗心革面
或者 祈求你心情能好起来
这个偏重于内心世界

祈祷你能有良心上的改变。(重新做人的意思)

a change of heart: 改变主意,变心,改邪归正。
不同的语境意思不一样,LZ结合上下文来理解吧!

希望你能改过自新重新做人。或是:希望你能改变主意。